Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Priorytetem w działaniach naszej kadry pedagogicznej, jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią Im właściwą interpretację otaczającej i nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym Uczniom dokonywać właściwych i świadomych wyborów związanych z kształtowaniem swojej jednostkowej i społecznej tożsamości, której efektem będzie budowanie prawidłowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. Zamierzamy zatem, rozwijać zarówno zainteresowania i pasje młodych ludzi, wzmacniać poczucie Ich własnej wartości, ale także wyposażyć Ich, w niezwykle ważne w dzisiejszym świecie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Głównymi celami pracy pedagogicznej naszej szkoły są zatem:

 • dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny naszych wychowanków,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej każdego Ucznia,
 • wyposażenie naszych Uczniów w umiejętność budowania prawidłowych relacji interpersonalnych osadzonych na wartościach szacunku i akceptacji drugiego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • kształtowanie postaw kreatywności i samodzielności w działaniu,
 • kształtowanie i rozbudzanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia wspólnoty z przedstawicielami innych narodów,
 • rozbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej Uczniów,
 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi.

Wskazane cele realizujemy poprzez:

 • prowadzenie zajęć w kameralnych grupach,
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, m.in. poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, w tym akademickiej,
 • efektywną naukę języków obcych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego poprzez zwiększenie liczby godzin dydaktycznych tego przedmiotu dla wszystkich uczniów,
 • bogatą ofertę zajęć modułowych wybranych przez Uczniów,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,
 • wprowadzanie różnorodnych, w tym także aktywizujących form realizacji zajęć,
 • szeroką współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie udziału Uczniów w wykładach i zajęciach warsztatowych,
 • korzystanie z ofert innych uczelni wyższych Miasta Poznania,
 • uczestnictwo w życiu społecznym naszego miasta, podejmowanie różnorodnych akcji, w tym charytatywnych,
 • życzliwą, rodzinną, nacechowaną wzajemnym zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa atmosferę w naszej szkole.

Mocno wierzymy, iż wyznaczone cele oraz formy ich realizacji powodują, że nasi Uczniowie czują się u nas bezpiecznie, mają poczucie przebywania wśród przyjaznych osób, które pomogą Im w rozwiązywaniu wielu różnorodnych problemów.

Zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść!