Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) poniżej zamieszczamy informację na temat praw przysługujących osobom ubiegającym się o rozpoczęcie kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (zwaną dalej: WSPiA) oraz osobom pobierającym naukę w uczelni – w zakresie udostępnionych przez nie danych, a także zasady związane z ich przetwarzaniem.

 1. Administratorem, przetwarzającym dane osobowe jest Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ul. Bułgarska 55, 60 – 320 Poznań, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 305, reprezentowana przez p. Janusza Musiała – Założyciela. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: …………………….
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. podjęcia na żądanie zainteresowanej osoby działań związanych z zawarciem z WSPiA umowy o naukę – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO;
  2. realizacji zawartej z WSPiA umowy o naukę, której zainteresowana osoba jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSPiA w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO;
  4. rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu pobieranej nauki – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO;
  5. realizacji marketingu własnego WSPiA – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO;
  6. dla celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych WSPiA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na pisemny wniosek innych instytucji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z ADO na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub pisemnego wniosku instytucji i organów publicznych, realizując cele określone szczegółowo w ust. 2 powyżej – na podstawie pkt. (31), (45) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres 6 miesięcy;
  2. dla potrzeb kształcenia: do czasu jego zakończenia, a także – w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) – przez okres 50 lat;
  3. dla potrzeb marketingu własnego WSPiA: do czasu wycofania przez zainteresowaną osobę zgody na takie przetwarzanie;
  4. dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w ust. 2 powyżej: do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSPiA, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez zainteresowanego sprzeciwu.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych, osobom – których dane te dotyczą – przysługuje:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych  – na mocy art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na mocy art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – na mocy art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na mocy art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – na mocy art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 6. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia oraz realizacji umowy o naukę, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia oraz wykonywania. Niepodanie przez zainteresowane osoby wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i udział w procesie kształcenia – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b, c RODO w zw. z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 7. Dane osobowe udostępnione przez zainteresowanych nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania  – zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – w świetle art. 13 ust. 1 pkt. f RODO.
 9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), dostępnym pod adresem e-mail: …………………….., tel.: ………………………….