Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Priorytetem w działaniach naszej kadry pedagogicznej jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią im właściwą interpretację zmieniającej się rzeczywistości. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym uczniom dokonywać właściwych i świadomych wyborów związanych z kształtowaniem swojej jednostkowej i społecznej tożsamości, której efektem będzie budowanie prawidłowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. Chcemy rozwijać zarówno zainteresowania i pasje młodych ludzi, wzmacniać poczucie ich własnej wartości, ale także wyposażyć ich w niezwykle ważne w dzisiejszym świecie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Głównymi celami pracy pedagogicznej naszej szkoły są:

 • dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny naszych wychowanków,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej każdego ucznia,
 • wyposażenie naszych uczniów w umiejętność budowania prawidłowych relacji interpersonalnych osadzonych na wartościach szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • kształtowanie postaw kreatywności i samodzielności w działaniu,
 • kształtowanie i rozbudzanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia wspólnoty z przedstawicielami innych narodów,
 • rozbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów,
 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi.

Wskazane cele realizujemy poprzez:

 • prowadzenie zajęć w kameralnych grupach (klasy maksymalnie do 16 osób),
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, m.in. poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, w tym akademickiej,
 • efektywną naukę języków obcych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego poprzez zwiększenie liczby godzin dydaktycznych tego przedmiotu dla wszystkich uczniów,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,
 • wprowadzanie różnorodnych, w tym także aktywizujących form realizacji zajęć,
 • szeroką współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie udziału Uczniów w wykładach i zajęciach warsztatowych,
 • korzystanie z ofert innych uczelni wyższych Miasta Poznania,
 • uczestnictwo w życiu społecznym naszego miasta, podejmowanie różnorodnych akcji, w tym charytatywnych,
 • życzliwą, rodzinną, nacechowaną wzajemnym zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa atmosferę w naszej szkole.

Mocno wierzymy, iż wyznaczone cele oraz formy ich realizacji powodują, że nasi uczniowie czują się u nas bezpiecznie, mają poczucie przebywania wśród przyjaznych osób, które pomogą im w rozwiązywaniu problemów.